You need JavaScript enabled to view this video.

賽德克主角 莫那魯道中年 - 林慶台(Nolay Piho)為台灣泰雅族人, 是部落中基督長老教會的牧師,也是木雕工藝家。 在第68屆威尼斯電影節的記者會中,林慶台說: 「完成了!我是信上帝的。我把一切的事交給上帝,任何事都迎刃而解。」 林慶台雖然在教會工作,但沒有多少錢,必須要一面做裝潢,當木工、蓋房子,一面打獵抓野獸,才能養他的五個孩子。

霧社事件是發生於1930年日治臺灣的原住民抗暴及出草行動, 地點在臺中州能高郡霧社(今屬南投縣仁愛鄉)。 霧社位臺灣中部山區,濁水溪上源於此。 事件是由於當地賽德克族馬赫坡等部落,因為不滿總督府的壓迫而聯合起事, 在霧社運動會上殺死134名日本人,隨即遭到總督府攻討, 原住民犧牲人數近千人,僅次於西來庵事件。 事件重要人物莫那·魯道自殺外,參與行動的部落幾遭滅族, 餘生者被強制遷至川中島(今清流部落)。

演唱:阿穆依 蘇路

一個信仰彩虹的族群,和一個信仰太陽的族群,為了彼此的信仰而戰,
但是他們忘記了,他們信仰的其實是同一位天主。

laqi mu bale wa, mkela ku 我的孩子啊! 我知道
ali knsselo tqqaras ta ciida 在那激情奔放的 日子
wada namu smluhe kingal uyas 你們學會一首歌
muuyas uyas utux rudan ta uxe beyo scuhunqi 為即將被遺忘的祖靈歌唱
meenux utux rudan ta knkingal qene uyas 每一個音符緊密地擁抱祖靈
hei namu kmeeki quri utux rudan mlgelu 你們躍動的身軀舞向祖靈
mntena ledax pceka pabu snparu qcahun namu 你們靈魂的尊嚴像密雲中的閃電
uka lleexan mita pais 令敵人不敢直視
ani si, laqi mu bale wa! 但是,我的孩子啊!
Asi lux mnukuung bobo dheran knseyang namu 你們的恨意讓天地暗下來
uka ttaan pungerah karac baro 看不見遠方的星辰 啊,
a~ ga kndudul mpahung pungerah karac baro 那些星辰已漸漸垂滅
laqi mu bale wa! 我的孩子啊!
ledax ngayus ludux namu slmadac 你們刀尖的寒光
Asi lux so sipa knbhege na idas 讓月亮蒼白如蠟
dara ngayus ludux namu slmadac 你們刀尖的血漬
smucaman ini paalix sqama 讓夜晚不停的燃燒
gbahang wa, laqi nii ! 聽啊,孩子們
kndalax lmiqu truma hrenang 從森林裡飄落下的聲音
ye hengak utux rudan ta 是祖靈的嘆息
ye uxe linis bgihur 還是風的嘆息
laqi mu bale wa ! 聽啊,孩子們
daring mnkdalax yayang Mtudu 從濁水溪流下來的嗚咽
ye lingis utux rudan ta 是祖靈的哭泣
ye uxe lingis plabu 還是雲的哭泣
laqi mu bale wa ! 我的孩子啊!
qtai, nii ini alix prukerang bobo dheran 你們看,世界在不停地顫抖
qtai uka krukari dheran sndraan 你們看,染紅的土地沉默不語
qtai gakndul mqrehaq ka Pusu Qhuni 你們看,波索康夫尼的樹皮一片片剝落
tlengi bino, baga namu ga glupan dara 你們摸摸看,你們染血的雙手
ye pkmekul dmoi dheran ddupun dungan ho 還能捧住獵場的沙土嗎
tlengi bino, knsseengan na kduruk namu 你們摸摸看,你們悲憤的前額
ye ptraguh Hako Utux knumalu d ungan ho 還能展開一座美麗的彩虹橋嗎
tlengi bino, sulungelung na quwaq namu 你們摸摸看,你們疑惑不安的嘴
ye umpurengo knkinga msisan dungan ho 還能在所有的季節說話嗎?
laqi mu bale wa, mkela namu ho? 我的孩子們啊,你們知道嗎?
Wada msperuq snbuhuran kanna hei harung lmiqu 森林中的松子已在風中全部碎裂
tsursug ka idas asi eniq eluw ssaan namu mhuqil 淚光閃閃的月亮橫在你們走向死亡的途中
Ini dehuk smbaang knremun wada 暗鬱的雲朵已遮不住
mquri ledax pungerah plabu qalux 向著微弱的星光緩緩駛去的悲傷
laqi mu bale wa, mkela namu ho? 我的孩子啊,你們知道嗎?
mntena rana puiq knclokah na ali 時間輕如一朵火焰
wada srudingan ledax pungerah qcahun namu truma da 你們靈魂裡的星星已被點燃
so bale rcilung paru knpruwan na lngulungan namu 你們的夢廣大如一片藍色海洋
wada mdengu beyuq qnaras na qcahun namu da 而你們靈魂裡歡樂的淚水卻已乾涸

laqi mu bale wa, mkela namu ho? 我的孩子啊,你們知道嗎?
muuyas uyas utux rudan we asi ka knuremun 為唱出祖靈的歌需要吞下許多痛苦
prengo su kari nnisu naq we asi ka knuseung 為說出自己的話需要吞下許多屈辱
mqita sudnungusan we asi ka knuhawan 為實現夢想需要吞下許多遺憾
laqi mu wa, ga namu hmuwa da? 孩子啊,你們怎麼了?
laqi mu bale wa, ga namu bale hmuwa da? 我的孩子啊,你們到底怎麼了?